فرصت کوتاه است

موضوع همایش:

تعامل و گفتگو بخش خصوصی با دولت جهت تامین امنیت سرمایه گذاری و تسریع در این امر در حوزهه ای صنعت، معدن و تجارت؛ كشاورزي و صنايع تبديلي؛ بانک، بیمه و بازار سرمایه؛ امور زيربنايي و انرژی؛ گردشگري، صنایع دستی و خدمات فرهنگی؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ بهداشت، درمان و محیط زیست؛ حمل و نقل و توسعه شهری؛ ورزش

همچنین دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ معرفی و ارائه پروژه ها و فرصت های قانونی و مزایای سرمایه گذاری در ایران؛ تبادل اطلاعات و ارتباط بیش تر اقتصاد کشور با سایر کشورها، جهت انتقال دانش فنی و برقراری مراودات تجاری و صنعتی؛ تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری؛ ایجاد زمینه های مساعدتر برای مشارکت سرمایه گذاران؛ جذب سرمایه به کشور و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار

اهداف همایش :

 1. دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 2. تبادل اطلاعات و ارتباط بیش تر اقتصاد کشور با سایر کشورها، جهت انتقال دانش فنی و برقراری مراودات تجاری و صنعتی
 3. تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری
 4. ایجاد زمینه های مساعدتر برای مشارکت سرمایه گذاران
 5. جذب سرمایه به کشور و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
 6. ارائه جدید ترین مدل ها و الگو هاي تامین مالی جهت پروژه طرح هاي سرمایه گذاري، دست اندرکاران بازار سرمایه و تبادل اطلاعات فنی و تجاري بین سرمایه گذاران، مجریان شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه. سرمایه گذاري مرتبط با حوزه هاي برگزاري نمایشگاه.
 7. تشویق مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه هاي توصیف موقعیت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
 8. شناساندن فضاي حاکم بر کشور به سرمایه گذاران خارجی و اندرکاران، متولیان و سایرنهادهاي مرتبط با حوزه سرمایه
 9. تبادل اطلاعات و ارتقاء هماهنگی و همکاري بین دست گذاري
 10. رفع مشکلات و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران.
 11. بررسی چالش های سرمایه گذاران با حضور مسئولین و تلاش در. رفع مشکلات و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران خارجی
 12. افزایش ظرفیت ها در جهت رقابت بازار پول و سرمایه
 13. کمک به تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی
 14. انتقال تجربیات و دانش بین المللی بازار سرمایه به در بورس اوراق بهادار در صنایع مختلف

قابلیت های پیش رو:

معرفی و ارائه پروژهها و فرصتهای قانونی و مزایای سرمایه گذاری در ایران

معرفی قابلیت هاي نهادهاي مالی داخلـی و خارجی

معرفی توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمایه ، پول و بیمه ای کشور

معرفی قابلیت هاي نهادهاي مالی داخلـی و خارجـی نهادهاي مالی داخلی

معرفی محصولات و توانمندي هاي شرکت هاي حاضر کشور با بازارهاي مشابه در منطقه

معرفی خدمات نوین بیمه اي در حوزه صنعت بیمه

معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول کشور پروژه هاي کلان ملی به ویژه طرح هاي قابل سرمایه

معرفی جدیدترین فرصت هاي سرمایه گذاري در گذاري در حوزه هاي گردشگري، عمران و شهرسازي، مسکن و انرژي. خصوصی و جذب سرمایه گذاران جدید

معرفی جدیدترین طرح ها و پروژه هاي سرمایه گذاري بخش هاي سرمایه گذاري.

keyboard_arrow_up