فرصت کوتاه است

موضوع همایش:

تعامل و گفتگو بخش خصوصی با دولت جهت تامین امنیت سرمایه گذاری و تسریع در این امر در حوزهه ای صنعت، معدن و تجارت؛ کشاورزی و صنایع تبدیلی؛ بانک، بیمه و بازار سرمایه؛ امور زیربنایی و انرژی؛ گردشگری، صنایع دستی و خدمات فرهنگی؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ بهداشت، درمان و محیط زیست؛ حمل و نقل و توسعه شهری؛ ورزش

همچنین دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ معرفی و ارائه پروژه ها و فرصت های قانونی و مزایای سرمایه گذاری در ایران؛ تبادل اطلاعات و ارتباط بیش تر اقتصاد کشور با سایر کشورها، جهت انتقال دانش فنی و برقراری مراودات تجاری و صنعتی؛ تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری؛ ایجاد زمینه های مساعدتر برای مشارکت سرمایه گذاران؛ جذب سرمایه به کشور و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار

اهداف همایش :

 1. دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 2. تبادل اطلاعات و ارتباط بیش تر اقتصاد کشور با سایر کشورها، جهت انتقال دانش فنی و برقراری مراودات تجاری و صنعتی
 3. تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری
 4. ایجاد زمینه های مساعدتر برای مشارکت سرمایه گذاران
 5. جذب سرمایه به کشور و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
 6. ارائه جدید ترین مدل ها و الگو های تامین مالی جهت پروژه طرح های سرمایه گذاری، دست اندرکاران بازار سرمایه و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران، مجریان شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه. سرمایه گذاری مرتبط با حوزه های برگزاری نمایشگاه.
 7. تشویق مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه های توصیف موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
 8. شناساندن فضای حاکم بر کشور به سرمایه گذاران خارجی و اندرکاران، متولیان و سایرنهادهای مرتبط با حوزه سرمایه
 9. تبادل اطلاعات و ارتقاء هماهنگی و همکاری بین دست گذاری
 10. رفع مشکلات و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران.
 11. بررسی چالش های سرمایه گذاران با حضور مسئولین و تلاش در. رفع مشکلات و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران خارجی
 12. افزایش ظرفیت ها در جهت رقابت بازار پول و سرمایه
 13. کمک به تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی
 14. انتقال تجربیات و دانش بین المللی بازار سرمایه به در بورس اوراق بهادار در صنایع مختلف

قابلیت های پیش رو:

معرفی و ارائه پروژهها و فرصتهای قانونی و مزایای سرمایه گذاری در ایران

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلـی و خارجی

معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه ، پول و بیمه ای کشور

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلـی و خارجـی نهادهای مالی داخلی

معرفی محصولات و توانمندی های شرکت های حاضر کشور با بازارهای مشابه در منطقه

معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه صنعت بیمه

معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول کشور پروژه های کلان ملی به ویژه طرح های قابل سرمایه

معرفی جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری در گذاری در حوزه های گردشگری، عمران و شهرسازی، مسکن و انرژی. خصوصی و جذب سرمایه گذاران جدید

معرفی جدیدترین طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های سرمایه گذاری.

فهرست