مشخصات شرکت کنندگان در همایش و نمايشگاه براساس فرم هاي تکميل شده توسط ايشان در کتاب ويژه نمايشگاه درج مي گردد. اين امر در خصوص تمامي شرکت کنندگان عموميت داشته و در پايان نمايشگاه مجموعه اي پربار از واحدهاي مشارکت کننده در نمايشگاه گردآوري مي شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سازمان ها ارسال مي گردد، ضمن آنکه در هر دوره نمايشگاه تعدادي زيادي از کتاب ها نيز توسط ناشر به متقاضيان و بازديدکنندگان کتاب فروخته مي شود.

همچنين شرکت کنندگان در نمايشگاه درصورت تمايل به درج آگهي در کتاب ويژه نمايشگاه نيز مي توانند ضمن تماس با ناشر کتاب، نسبت به سفارش آگهي خود براساس تعرفه هايي که ناشر در اختيار ايشان قرار مي دهد اقدام نمايند.

مشخصات ناشر کتاب اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان کرمان به شرح زير است:

ناشر : انتشارات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمان

فرد مسئول : آقای عابد شیخ بهایی

آدرس دبیرخانه همایش: کرمان ، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، اتاق بازرگانی کرمان
03432458394
09934142022
keyboard_arrow_up